Boaz Shemesh

  • bobondi
  • Sydney
  • Advanced
  • 1530pts

Creative Statement

Taking shots around Sydney for my Instagram addiction...