Hikaru Watanabe

  • hikaru
  • Sendai-shi, Miyagi, Japan
  • Advanced
  • 322pts

Creative Statement