Pawel Krzywdzinski

  • polyak
  • Magnitogorsk
  • Shooter
  • 102pts

Creative Statement

#polskitravel #polskifashion #polskicity